Malý ovčáček

Our dogs

Pedigree Archibald Sika od Černých lesů CMKU/VSP/406/06 born 11.7.2006

Aldo v.Kohlereschlucht SPKP 18/02/

SHSB 583866

Elay v. Emmental  SHSB 556321                 

Chico v. Trottebuhl SHSB 518977                        

Ringo v. Vorderbirch      SHSB 484711

Effi v. Ralligholz 

SHSB 476765

Emona v. Hof Nigelsee      

SHSB 503316

Noro v. Kaltacker

SHSB 428197

Asta v. Hof Nigelsee          SHSB 446653

Riva v. Ralligholz              SHSB 560724

Cino-Fajo v. Holzberg

SHSB 500607

Arthos v. Ralligholz

SHSB 435174

Alinka v.d. Herrenmatt

SHSB 441081

Bibi-Balu v. Lowenhain    

SHSB 522967 VDH SSZ 28728

Bello Lupo v.Monnickskapberg NHSB 1481810

Amely v. Galgenberg  SSV GS 23263

Sika du Shuunka Takan           

SPKP 51/04 LOF 2 G.B.S 692

CMKU/VSP/226/-05/01/05

Roy de la Vigne auz Vents           LOF 000582/0008 3

Quito de l´Institut Molly

SHSB 533705 1122/00000

Oskar v.Burg Schwartzenberg              SHSB 483879 1051/00000

Bora von der Ergolz         SHSB 436905

Ninon la Lichouterie de Fraulein

LOF 000342/0007 0

Arno v.d.Zuiderwaard

NHSB 1942940 00943/00000

Jola de Saint Mansuy

LOF 2 G:B:S. 124/00031

Anne von Rosefeld     LOF 000568/0008 3 SSZ/31157

Casar von der Point SSV-GS 26818

Baron von Hessen         VDH SSZ 22182

 Isa von Burg Schwartzenberg VDH SSZ 22474

Clara vom Aschbruch 

SSV-GS 27209

Deutsch-Agros von Niederberg

VDH SSV GS19984

Jutta von der Pelkumer Heide  

VDH 19749